Priser

Dansekurs til dansepris. Se kursoversikten for priser på våre faste kurs. 

For øvrige kurs gjelder pris etter avtale. Ta kontakt! 

 

Kursrabatt

Ved påmelding flere kurs i samme sesong gis 10 % rabatt pr ekstra kurs.

 

Studentrabatt

Studentrabatt 25% på anførte kurs. Se kurs oversikten.

 

Søsken- og familiemoderasjon

Søsken- og familiemoderasjon gis med 10% fra andre søsken. Ta kontakt!

 

Årsabonnement 

Ved å tegne årsabonnement på et av våre kurs for ungdom/voksne, får du 2 timer gratis PT (privattimer) i bonus (verdi kr 2050 pr par). Årsabonnementet består av 12 kurskvelder i høstsesongen og 12 kurskvelder i vårsesongen, pluss 6 kvelder tilleggskurs per sesong. Samlet pris årsabonnement kr 5150 per person.

Bestill som gave eller til deg selv!

 

Gavekort

Gi dine venner eller kjære ett gavekort på dansundervisning/kurs, PT timer, arrangementer eller brudedans. Ta kontakt med oss for innhold og pris på gavekortet.

 

GENERELLE REGLER OG VILKÅR FOR PÅMELDING TIL DANSEKURS OG KJØP AV DANSEGAVEKORT

Gjeldende fra og med 1. august 2020.

1. GENERELT

Danseskolens regler og vilkår gjelder for påmelding til dansekurs og ved kjøp av dansegavekort. I tillegg kommer de spesielle vilkår som til enhver tid måtte gjelde for den enkelte tjeneste og tilbud. Disse generelle og spesielle regler og vilkår finns på vår nettside.

Nedenfor brukes betegnelsen «Skolen» om Bjørg Gretes Danseskole og betegnelsen «Eleven» som en fellesbetegnelse for våre danseelever/faste dansepar. «Partene» brukes som en fellesbetegnelse for Skolen og Eleven.

 

2. PÅMELDING TIL KURS, PT-TIMER, EVENTS OG KJØP AV GAVEKORT

2.1. Påmelding skjer per epost eller telefon til Skolen. I forbindelse med påmeldingen diskuteres Elevens nivå med sikte på å gi råd om riktig valg av kurs.

2.2 Opplysninger om kurssteder, kursnivåer, kurstider og priser er gitt på vår hjemmeside. På hjemmesiden vil det også bli gitt opplysninger om elevtreff og events i løpet av sesongen.

2.3 Påmelding til kurs, PT-timer, events og kjøp av gavekort er bindende for Partene når meldingen er kommet fram til Skolen. Det gjelder ingen bindingstid eller andre kjøpsforpliktelser utover kjøpet av det enkelte kurs eller gavekort.   

2.4. Personer som ikke er myndige kan også melde seg på kurs ved Skolen, under forutsetning av at en foresatt inngår avtalen. Den foresatte blir juridisk ansvarlig for påmelding og betaling.

2.5. Påmeldingen er personlig og kan bare overdras eller benyttes av andre etter avtale med Skolen.

3. BETALING AV KURS OG GAVEKORT

3.1. Etter mottatt påmelding, sender Skolen ut faktura per epost og som bes benyttet ved betalingen. Forfallsdato fremgår av fakturaen. 

3.2. Ved forsinket betaling kan Skolen kreve dekket omkostninger og renter etter inkassoloven, forsinkelsesrenteloven og annen gjeldende lovgivning.

4. ELEVENS ANSVAR

4.1. Eleven plikter å gjøre seg kjent med og følge Skolens til enhver tid gjeldende smittevernregler og øvrige regler og vilkår som finnes på Skolens nettside.

4.2 Eleven trener til enhver tid på eget ansvar. Skolen er ikke ansvarlig for personskade som Eleven måtte bli påført i forbindelse med gjennomføringen av undervisningen.

4.3 Skolen er ikke ansvarlig for tyveri eller på annen måte tap av Elevens personlige eiendeler som Eleven tar med seg til et kurs, PT-time, events, mm.

5. PERSONOPPLYSNING, MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKASJON

5.1. Skolen vil til enhver tid behandle Elevens personopplysninger i samsvar med Skolens personvernerklæring og gjeldende lovgivning.

5.2. Eleven samtykker til at Skolen registrerer, lagrer og bruker noen opplysninger om Eleven:

- navn (på elev og eventuell partner),

- adresse,

- e-postadresse

- telefonnummer

I tillegg registreres opplysning om Elevens bruk av Skolens tjenester for å administrere dansekursene og informere om nye tjenester. Dette gjelder også eventuelle tilleggsopplysninger i forbindelse med større arrangementer, som for eksempel om mat-intoleranser.

5.3 Databehandlingsansvarlig for personopplysningene er BG Dance Forum NUF ved daglig leder.

5.4 Eleven samtykker til at Skolen lagrer kurshistorikk med det formål å kunne følge opp Elevens progresjon. Kurshistorikk vil her si informasjon om hvilke kurs og samlinger som Eleven har deltatt på.

5.5. Eleven har rett til innsyn i sin kurshistorikk og kan kreve å få denne slettet. Skolen skal bekrefte mottak av melding om sletting og at kurshistorikken er slettet.

5.6 Utlevering av opplysninger til utenforstående kan ikke skje uten Elevens skriftlige samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov, eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav eller regnskapsbehandling.

5.7. Eleven samtykker i at Skolen kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor Eleven, herunder elektronisk kommunikasjon (e-post, SMS, MMS m. fl.), for å informere om og/eller markedsføre sitt tilbud, i henhold til markedsføringsloven § 15. Eleven kan når som helst trekke sitt samtykke til å motta markedsføringshenvendelser ved å kontakte Skolen.

5.8. Elevens samtykker gjelder til utløp av påmeldt kursperiode/gyldighetstid for gavekort og i en periode på seks (6) måneder deretter. Dette blant annet for å kunne gi Eleven de fordeler som følger av å ha vært elev ved Skolen.

6. HINDRINGER FOR GJENNOMFØRINGEN AV SKOLENS DANSETILBUD

6.1. Skolen kan innen rimelige grenser forskyve gjennomføringen av avtalte kursdager når omstendighetene gjør det nødvendig. Skolen vil etter beste evne tilby nye kurskvelder til erstatning for de som må avlyses/flyttes. Dette kan skje etter nærmere, muntlig avtale med de berørte elever.

6.2 Skolen er ikke ansvarlig for tilbakebetaling av innbetalte beløp hvis gjennomføringen av undervisningen blir utsatt for hindringer eller begrensninger som reduserer Skolens tilbud til Eleven, når forholdet ligger utenfor Skolens kontroll og det Skolen med rimelighet kunne forutse eller overvinne følgene av (Force majeure). Dersom hindringen består i inngrep eller retningslinjer/råd fra offentlig myndighet eller tilsvarende som ledd i helsemessige beskyttelsestiltak for hele eller grupper av befolkningen, som for eksempel ved pågående eller nye pandemier/epidemier, er Skolen uten ansvar selv om hindringen kunne forutsees.

7. ANGRERETT OG AVBESTILLING

7.1. Danseskolen driver undervisning som er en fritidsaktivitet. Undervisningen gis på bestemte datoer og innen bestemte tidsrom i form av dansekurs, PT-timer eller i henhold til gavekort. Slik undervisning er unntatt fra loven om angrerett, jf § 22 punkt m.

7.2 Påmelding til kurs, PT-timer og kjøp av Skolens gavekort er bindende kjøp av tjenester. Kjøpte tjenester refunderes ikke.

8. LOVVALG, TVIST OG VERNETING

8.1. Alle kurs og tilbud ved Skolen er underlagt norsk lov.

8.2. Eventuelle tvister mellom Eleven og Skolen skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av Partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.

* * *

Annonser

Alle kurs ligger nå ute! Se kursoversikten her.

 

SØKER STATISTER til Joachim Trier film

Les mer her!

 

DANSEHELG PÅ STOREFJELL RESORT HOTELL

den 16-18 august 2024

Les mer her!

 

HØSTKURSENE ligger nå ute.

Se kursoversikten!

 

BRUDEDANS OG PT-TIMER

Vi gir private timer (PT) til brudedans og individuell dansetrening.

Se her for ledige PT- timer.

Ta kontakt og vi vil være behjelpelig med å tilfredsstille deres ønsker og behov.

Podkast bryllupsglede